Ondernemingsgegevens
WOOD AND STONE BV

Lotenhullestraat 30D bus 2, 9800 Deinze, België 

hallo@familieplanckaert.be
+32 (0)472 78 94 55

KBO: 0775.616.057
BTW: BE 0775 616 057
RPR Gent


Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden
De e-commerce website van WOOD & STONE BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Lotenhullestraat 30D bus 2, 9800 Deinze, België, BTW BE 0775.616.057, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle transacties, aanbiedingen en bestellingen die geplaatst worden via de consumentenwebshop www.familieplanckaert.be (hierna onze of de “Website”), door de websitegebruiker (de “Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.familieplanckaert.be moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Wood & Stone BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wood & Stone BV niet. Wood & Stone BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wood & Stone BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van zichtbaar materiële fouten, zet- of drukfouten. Indien we vaststellen dat er een fout of vergissing werd gemaakt m.b.t. een van de producten die de Klant heeft besteld, zullen we de Klant daarvan onverwijld op de hoogte stellen. In voorkomend geval krijgt de Klant de keuze om de bestelling te annuleren, ofwel om de bestelling verder uit te voeren met toepassing van de aangepaste voorwaarden of modaliteiten.   


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wood & Stone BV. Wood & Stone BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
Het bestelproces op www.familieplanckaert.be bestaat uit de volgende stappen: 


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

Wood & Stone BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot (eerdere) bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de Klant automatisch een e-mail van Wood & Stone BV met de bevestiging van de bestelling. Indien de bestelling om één of andere reden niet verwerkt kan worden, wordt de Klant op de hoogte gebracht via e-mail. De bestelling kan vervolgens in onderling overleg worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd, zal Wood & Stone BV het overeenstemmende bedrag dat reeds door de Klant betaald werd aan de Klant terugbetalen. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De verzending naar andere landen kan worden gevraagd via e-mail aan hallo@familieplanckaert.be.

De verwerking van het product is geschat op 7 werkdagen. De levering gebeurt door Bpost. De leveringsduur voor België is geschat op 2 à 3 werkdagen en voor Nederland  2 tot 10 werkdagen. Wood & Stone BV is niet aansprakelijk voor mogelijke vertragingen/problemen bij Bpost. 

Verzendkosten: 

landverzendkost 
België6,00 €  
Nederland16,00 €  
  

De verzendkosten worden bij het plaatsen van de bestelling automatisch toegevoegd. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het door de Klant opgegeven leveringsadres geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien Wood & Stone BV niet voldaan heeft aan zijn verplichting de goederen op het met de Klant overeengekomen tijdstip of binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren, verzoekt de Klant hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Wood & Stone BV de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst vergoed Wood & Stone BV onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Wood & Stone BV, op het emailadres bovenaan deze voorwaarden vermeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Wood & Stone BV werd geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Wood & Stone BV. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wood & Stone BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wood & Stone BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Wood & Stone BV, Lotenhullestraat 30D bus 2, 9800, Deinze, België, +32 472 78 94 55,  hallo@familieplanckaert.be, via een ondubbelzinnige verklaring (e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Het modelformulier kan worden teruggevonden via onze website: www.familieplanckaert.be.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant de mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wood & Stone BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wood & Stone BV, Lotenhullestraat 30D bus 2, 9800 Deinze, België.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, labels en gebruiksaanwijzingen. Terugzendingen worden alleen aanvaard indien de betrokken goederen ongebruikt en in goede staat worden terugbezorgd, vergezeld van alle geleverde toebehoren. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Wood & Stone BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Wood & Stone BV, alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wood & Stone BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Wood & Stone BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Wood & Stone BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Wood & Stone BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid
De Klant verkrijgt op de goederen de wettelijke waarborg van conformiteit, zoals voorzien in het Belgische Burgerlijk Wetboek. 

Deze wettelijke waarborg geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de waarborg, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Wood & Stone BV klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Wood & Stone BV.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Wood & Stone BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De aansprakelijkheid van elk van de partijen in het kader van deze overeenkomst is steeds beperkt tot de waarde van de bestelling van de Klant, waar van toepassing verhoogd met de interesten en schadevergoeding in overeenstemming met artikel 10. 

Artikel 9: Klantendienst 
De klantendienst van Wood & Stone BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 78 94 55, via e-mail op hallo@familieplanckaert.be of per formulier beschikbaar op onze website. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover een partij beschikt, is de partij die in gebreke blijft ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de partij die in gebreke blijft van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Wood & Stone BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Overmacht
Indien Wood & Stone BV ten gevolge van een situatie van Overmacht een bestelling niet kan uitvoeren in overeenstemming met de Voorwaarden, zullen de verplichtingen van elk van de partijen worden opgeschort gedurende de periode van Overmacht. Indien de levering ten gevolge van Overmacht vertraagd wordt met een periode van meer dan 30 dagen, of definitief onmogelijk wordt, dan kan elk van de partijen de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, zonder dat een van de partijen in dat kader aanspraak kan maken op schadevergoeding voor die beëindiging. In voorkomend geval, worden betalingen die reeds werden verricht voor goederen die niet worden geleverd aan de Klant terugbetaald. Worden ondermeer beschouwd als situaties van “Overmacht”: Natuurrampen, oorlogssituaties, oproer, blokkades, stakingen, elektriciteitsonderbrekingen, overheidsmaatregelen, problemen met telefoon- of internetdiensten,… 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Wood & Stone BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Van deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaand schriftelijk akkoord van Wood & Stone BV. 

Gelieve te noteren dat Wood & Stone BV deze Voorwaarden op elk ogenblik voor de toekomst kan wijzigen. De Voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop u een bestelling plaatst zijn van toepassing op uw aankoop. 


Artikel 14: Bewijs
Elk van de partijen aanvaardt dat elektronische communicaties en logs als bewijs kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Deze Voorwaarden en eventuele andere modaliteiten van toepassing op de bestelling van de Klant, zijn onderhavig aan het Belgisch recht. 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).